K O M U N I K A T N R 6/2011

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie sporządzania wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz autoreferatu.           

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, wynikająca z ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84, poz. 455), ustanowiła m.in. nowe zasady przeprowadzania postępowań habilitacyjnych, zobowiązując jednocześnie Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów do zamieszczania na stronie internetowej Komisji m.in. wniosków o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego wraz z autoreferatami kandydatów do stopnia.

            W celu ujednolicenia treści przedmiotowych wniosków i autoreferatów, Centralna Komisja prosi o sporządzanie ich zgodnie ze wzorami, stanowiącymi załączniki do niniejszego Komunikatu.

 wzór wniosku

wzór autoreferatu

            Jednocześnie Centralna Komisja prosi o dołączenie do wniosku (w formie odrębnego dokumentu) informacji umożliwiających bezpośredni kontakt z wnioskodawcą (adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail).