K O M U N I K A T N R 5/2011

tzn.:

I.

1.Zgodnie z § 12 ust. 1. ww. Rozporządzenia osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwana dalej "habilitantem", składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

2. Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego kandydat załącza ( w formie odrębnych załączników):

1) oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora albo kwalifikacji I stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej;

2) autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy - w sposób jednoznacznie wyróżniony w autoreferacie, w formie papierowej i elektronicznej,
w języku polskim i angielskim;

3) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim ( w języku angielskim - wraz z tytułami prac w tym języku) - z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165);

4) informacje o:

a) osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego,

b) współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,

c) działalności popularyzującej naukę.

3. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej. Załączniki, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wymagają podpisu Habilitanta.

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

II.

Zgodnie z § 13 tego samego Rozporządzenia, w przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest część pracy zbiorowej, habilitant przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

III.

Korespondencja Centralnej Komisji z Wnioskodawcą w sprawie przedmiotowego wniosku następuje w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.