K O M U N I K A T NR 3/2012

W celu ujednolicenia treści przedmiotowych wykazów, Centralna Komisja prosi o sporządzanie ich zgodnie ze wzorami – opracowanymi dla obszarów wiedzy przewidzianymi w § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165) - stanowiącymi załączniki do niniejszego Komunikatu.

1. Wzór oświadczenia współautora,

2. Wykaz dorobku habilitacyjnego – nauki przyrodnicze,

3. Wykaz dorobku habilitacyjnego – nauki społeczne,

4. Wykaz dorobku habilitacyjnego – nauki techniczne,

5. Wykaz dorobku habilitacyjnego – nauki ścisłe,

6. Wykaz dorobku habilitacyjnego – sztuka,

7. Wykaz dorobku habilitacyjnego – nauki humanistyczne.

UWAGA!!! – jeżeli w zakresie któregokolwiek z punktów, przewidzianych w powyższych wzorach, kandydat nie ma osiągnięcia – należy wpisać BRAK.