K O M U N I K A T N R 1/2015

w sprawie formy dokumentowania wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego – składanych od dnia 25 listopada 2015 r.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że ww. wniosek powinien być sporządzony, wraz z załącznikami, zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1842)

tzn.:

I.

1.Zgodnie z § 12 ust. 1. ww. Rozporządzenia osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwana dalej "habilitantem", składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

2. Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego kandydat załącza ( w formie odrębnych załączników):

1)    poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

2)   autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy – w sposób jednoznacznie wyróżniony w autoreferacie, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim;

3)   wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji, w formie papierowej i elektronicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych w RozporządzeniuMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoz dnia 1 września 2011 r.w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165);

  4)   informacje o:

a)   osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,

b)  współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,

c)  odbytych stażach krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,

d)  działalności popularyzującej naukę lub sztukę.

3. Informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego[1].

4.  Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej. Załączniki, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wymagają podpisu Habilitanta.

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

II.

Zgodnie z § 12 ust. 3 tego samego Rozporządzenia,W przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Habilitant jest zwolniony z obowiązku załączenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

III.

Korespondencja Centralnej Komisji z Wnioskodawcą w sprawie przedmiotowego wniosku następuje w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.


[1] Przedmiotowe oświadczenie powinno zawierać informację o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat ubiegał się o habilitację oraz o wyniku tego postępowania/przewodu (rodzaj uchwały, w tym umorzenie)