Wnioski

WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI SPRAW
PRZEDSTAWIANYCH CENTRALNEJ KOMISJI DO ROZPATRZENIA

I. Wnioski w sprawie powoływania recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
II. Wnioski w sprawie nadania tytułu profesora
III. Odwołania od uchwał rad wydziałów i rad naukowych w sprawach dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora
IV. Wnioski o zgodę na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora osobie bez stopnia doktora habilitowanego
V. Wnioski o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osoby bez habilitacji na stanowisku profesora nadzwyczajnego w szkole wyższej
VI. Wystąpienia rad jednostek organizacyjnych o ponowne rozpatrzenie wniosku o przedstawienie kandydata do tytułu profesora
VII. Zawiadomienia rektorów szkół wyższych o nadaniu uprawnień wynikających z art. 21a ustawy
VIII. Wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

I. WNIOSKI W SPRAWIE POWOŁYWANIA RECENZENTÓW W POSTĘPOWANIU O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

Wniosek w sprawie powoływania recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora kieruje do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów kierownik jednostki.
Do wniosku w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora należy dołączyć:

1. Wykaz dokumentów zawartych we wniosku.
2. Dokumenty wymienione w § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r. poz. 1383).
3. Ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 i 4 ustawy po uzyskaniu stopnia doktora,
4. Kwestionariusz osobowy,

- powyższe dokumenty powinny być przekazane Centralnej Komisji w formie papierowej.

II. WNIOSKI W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU PROFESORA

Wniosek rady naukowej jednostki organizacyjnej o nadanie tytułu profesora kieruje do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów kierownik jednostki.
W dokumentacji wniosku należy umieścić:

1. spis dokumentów zawartych we wniosku,
2. wykaz pracowników jednostki, od których przyjęto oświadczenie pisemne o zaliczeniu ich do minimum kadrowego jednostki w danej dziedzinie i dyscyplinie nauki zawierający:
a) tytuł, stopień, imię i nazwisko pracownika
b) reprezentowana dziedzina i dyscyplina (według obowiązującego wykazu dziedzin i dyscyplin), w których nadaje się stopnie naukowe i stopnie w dziedzinie sztuki)
c) data zatrudnienia w jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy
Uwaga: oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego może być złożone tylko w jednej jednostce uprawnionej.
3. skrócony wniosek o nadanie tytułu profesora opracowany wg załączonego wzoru nr 1/II (w dwóch egzemplarzach) (do pobrania tutaj),
4. wniosek (opisowy) o nadanie tytułu profesora opracowany wg załączonego wzoru nr 2/II (do pobrania tutaj),
5. ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 i 4 ustawy po uzyskaniu stopnia doktora(w dwóch egzemplarzach);
6. poświadczone odpisy protokołów z posiedzeń komisji, rady jednostki organizacyjnej na których omawiano kandydaturę i podejmowano uchwały; protokoły powinny zawierać m.in. listę członków rady i jej komisji, z poświadczoną obecnością, szczegółowe informacje o przebiegu dyskusji i wynikach głosowania (uprawnionych, obecnych: głosujących za wnioskiem, przeciw wnioskowi wstrzymujących się od głosu),
7. opinie recenzentów,
8. autoreferat zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r. poz. 1383),
9. kwestionariusz osobowy z fotografią, zawierający informacje aktualne w chwili wysunięcia wniosku (w dwóch egzemplarzach),
10. odpisy dokumentów stwierdzających uzyskanie ostatniego stopnia lub tytułu (w przypadku uzyskania stopni za granicą - odpisy orzeczeń nostryfikacyjnych).
11. kilka prac kandydata uznanych przez niego za najważniejsze, w postaci publikacji naukowych, dokumentacji lub opisu opracowań technologicznych, konsultacyjnych bądź wynalazków, zaś w odniesieniu do twórczości artystycznej – zapis wyników tej twórczości i ich prezentacji w formie elektronicznej, fotograficznej lub kopii kserograficznych (nie należy nadsyłać bez oddzielnego wystąpienia Centralnej Komisji oryginałów dzieł artystycznych).
Na życzenie kandydata należy do wniosku dołączyć informację o wykorzystaniu jego prac w praktyce.

III. ODWOŁANIA OD UCHWAŁ RAD WYDZIAŁÓW I RAD NAUKOWYCH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZEWODÓW DOKTORSKICH, POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH I POSTĘPOWAŃ O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

Osoby zainteresowane składają (w terminie ustalonym w ustawie) odwołanie od uchwały rady wydziału (rady naukowej) w ww. sprawie za pośrednictwem rady właściwej jednostki organizacyjnej.
Po przedstawieniu odwołania kierownik jednostki organizacyjnej przesyła odwołanie wraz z następującymi dokumentami:

1. stanowiskiem rady wydziału (rady naukowej) wobec argumentów odwołania,
2. załącznikami do odwołania złożonymi przez doktoranta, habilitanta lub kandydata do tytułu profesora,
3. pełną dokumentacją przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora.

IV. WNIOSKI O ZGODĘ NA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA OSOBIE BEZ STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Wniosek uchwalony przez radę naukową jednostki organizacyjnej przekazuje kierownik jednostki organizacyjnej.
Wniosek powinien zawierać informacje wskazujące na wybitny charakter osiągnięć naukowych lub artystycznych kandydata, uzasadniających nadanie, w drodze wyjątku, tytułu profesora.
Do wniosku należy dołączyć wykaz dorobku naukowego lub artystycznego opracowany według zasad przewidzianych dla wystąpień o nadanie tytułu.

V. WNIOSKI O WYRAŻENIE OPINII W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZ HABILITACJI NA STANOWISKU PROFESORA NADZWYCZAJNEGO W SZKOLE WYŻSZEJ

Wniosek uchwalony przez radę jednostki organizacyjnej przekazuje kierownik jednostki organizacyjnej.
Do wniosku o wydanie przez Centralną Komisję opinii należy dołączyć:

- dokumentację postępowania przeprowadzonego w szkole wyższej w trybie określonym w obowiązującym statucie tej szkoły, zgromadzone opinie, itd.,
- obowiązujący statut szkoły lub wyciąg z jego tekstu, określający tryb omawianego postępowania,
- wykaz osiągnięć naukowych, zawodowych lub artystycznych, stanowiących dowód uzyskania kwalifikacji niezbędnych do zajęcia stanowiska profesora nadzwyczajnego,
- kilka opracowań kandydata, najważniejszych w jego dorobku twórczym,
- egzemplarz rozprawy doktorskiej.

VI. WYSTĄPIENIA RAD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O PRZEDSTAWIENIE KANDYDATA DO TYTUŁU PROFESORA

Dokumentacja ww. wystąpienia powinna zawierać:

1. ustosunkowanie się rady do motywacji odmowy w sprawie wniosku o przedstawienie kandydata do tytułu profesora,
2. protokół z posiedzenia rady, na którym uchwalono wystąpienie; protokół powinien przedstawiać przebieg dyskusji na posiedzeniu, wyniki tajnego głosowania w sprawie wystąpienia o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do protokołu należy dołączyć listę członków rady wydziału (rady naukowej) z poświadczoną obecnością jej członków,
3. postępowania w sprawie poparcia kandydata do tytułu profesora – taką samą, która była przedstawiona poprzednio.

VII. ZAWIADOMIENIA REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH O NADANIU UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 21A USTAWY

Zawiadomieniu rektora szkoły wyższej, kierowanemu do Komisji, towarzyszyć powinny:

1. Decyzja, o której mowa w art. 21 a ust. 1 ww. ustawy, zawierająca również doprecyzowanie zakresu równoważności uprawnienia (dziedzinę i dyscyplinę stopnia);
2. Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby, której dotyczy przedmiotowa decyzja, na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego;
3. Dokument potwierdzający samodzielne kierowanie zespołami badawczymi przez okres co najmniej lat pięciu w innym państwie;
4. Opis kariery zawodowej;
5. Wykaz publikacji.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-3, powinny być przedstawione w oryginale lub w formie poświadczonych kopii.
Wszystkie powyższe dokumenty powinny być przedstawione w języku polskim.

VIII. WNIOSKI O PRZYZNANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO

Do wniosku kierownika jednostki organizacyjnej ubiegającej się o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora lub doktora habilitowanego należy dołączyć dokumentację, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. nr 179, 1066 ze zm.).