Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

w sprawie formy dokumentowania wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego – składanych od dnia 25 listopada 2015 r.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że ww. wniosek powinien być sporządzony, wraz z załącznikami, zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1842)

w sprawie formy dokumentowania wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że ww. wniosek powinien być sporządzony, wraz z załącznikami, zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 3 października 2014 r.

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1383)

w sprawie dokumentacji wniosku o wyznaczenie recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów zwraca się z prośbą o dołączanie do wniosku o wyznaczenie recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, oprócz dokumentów wymienionych w § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r., poz. 1383), również ankiety oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 i 4 ustawy po uzyskaniu stopnia doktora oraz kwestionariusza osobowego, w formie papierowej.

Dołączanie do przedmiotowego wniosku tylko dokumentów, o których mowa w ww. przepisie rozporządzenia, powodować może opóźnienie w wyznaczeniu przez Centralną Komisję recenzentów.

CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW

w sprawie funkcji promotora pomocniczego w przewodach doktorskich

Mając na uwadze chęć prezentowania spójnego z Ministerstwem Nauki

i Szkolnictwa Wyższego poglądu na sprawę możliwości dalszego pełnienia funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, Prezydium Centralnej Komisji raz jeszcze przedyskutowało sprawę i informuje, jak poniżej.

Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. z późn. zm.) w dacie powoływania danej osoby na ww. funkcję musi ona formalnie dysponować stopniem doktora i nie posiadać uprawnień do pełnienia funkcji promotora. Jeżeli w trakcie trwania przewodu doktorskiego promotor pomocniczy uzyska stopień doktora habilitowanego, to może pełnić tę funkcję do czasu zakończenia przewodu.

Niemniej jednak Centralna Komisja stoi na stanowisku, iż na omawianą funkcję rady jednostek organizacyjnych nie powinny powoływać osób, które w dacie podejmowania uchwały o ich powołaniu mają wszczęte postępowania habilitacyjne.

Do kierowników jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni

Centralna Komisja przypomina, iż zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm) uprawnienie do nadawania stopni doktora

w sprawie wniosków o nadanie tytułu profesora.

Wobec często pojawiających się w dokumentacji kandydata do tytułu profesora rozbieżności w zakresie danych osobowych ( niejednorodne informacje w poszczególnych załącznikach odnośnie imienia, nazwiska – raz pojedyncze, w innym dokumencie podwójne), Prezydium Centralnej Komisji zwraca się do kierowników jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia doktora habilitowanego o dołączanie do dokumentacji wniosku o przedstawienie kandydata do tytułu profesora kserokopii dowodu osobistego ( lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość kandydata).

w sprawie terminu wpływu dokumentów do Komisji podlegających bieżącemu rozpatrzeniu przez właściwą sekcję.

Prezydium Centralnej Komisji informuje, iż wszystkie wnioski jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni, podlegające bieżącemu rozpatrzeniu przez właściwą sekcję Komisji (np. wnioski o wyznaczenie recenzentów

w przewodach habilitacyjnych, postępowaniach o nadanie tytułu profesora, wnioski

o wyrażenie zgody na przeprowadzenie określonego przewodu doktorskiego lub postępowania /przewodu/ habilitacyjnego – w trybie art. 10 ustawy), muszą wpłynąć do Biura Komisji nie później, niż 7 dni roboczych przed posiedzeniem właściwej sekcji.

W przeciwnym przypadku będą one podlegały rozpatrzeniu na kolejnym posiedzeniu sekcji.

 

Do kierowników jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni

 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przypomina, iż zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84, po. 455), jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni na podstawie przepisów dotychczasowych mają obowiązek dostosowania się do warunków do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, określonych w art. 6 ust. 1-4 ww. ustawy, w brzmieniu nadanym tą ustawą, w okresie dwóch lat od wejścia w życie niniejszej ustawy – a więc do dnia 30 września 2013 r. Jeżeli w tym okresie jednostka nie spełni wymagań określonych w powołanej wyżej ustawie, utraci uprawnienie z mocy prawa.

Tak więc do ww. terminu kierownicy jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni, które uzyskały uprawnienia zgodnie z warunkami przepisów dotychczasowych, zobowiązani są do przedłożenia Centralnej Komisji informacji o spełnieniu przez jednostkę powyższego warunku, której powinien towarzyszyć imienny wykazu osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnionych w jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. nr 179, poz. 1066 ze zm.).

w sprawie przekazywania zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego

§ 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) nakłada na jednostki organizacyjne obowiązek przesyłania do Centralnej Komisji zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Przedmiotowe zawiadomienia kierowane są również do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie elektronicznej, poprzez moduł „dr/dr hab." systemu POL-on.

Centralna Komisja uznaje – mając również na uwadze liczne wnioski w tej sprawie płynące z uczelni i instytutów - że powyższa forma kierowania ww. zawiadomień wypełnia również obowiązek wynikający z przywołanego wyżej paragrafu rozporządzenia, co zarazem oznacza możliwość odrębnego nie przesyłania tych zawiadomień przez jednostki prowadzące postępowania awansowe, bezpośrednio do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie dokumentów przekazywanych Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w związku z art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.).

Centralna Komisja przypomina, że zgodnie z powołanym wyżej artykułem ustawy, zawiadomieniu rektora szkoły wyższej, kierowanemu do Komisji, towarzyszyć powinny:

  1. Decyzja, o której mowa w art. 21 a ust. 1 ww. ustawy;
  2. Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby, której dotyczy przedmiotowa decyzja, na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego;
  3. Dokument potwierdzający samodzielne kierowanie zespołami badawczymi przez okres co najmniej lat pięciu w innym państwie;
  4. Opis kariery zawodowej;
  5. Wykaz publikacji.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-3, powinny być przedstawione w oryginale lub w formie poświadczonych kopii.

Brak kompletu ww. dokumentów spowoduje niemożność wyrażenia przez Centralną Komisję swojego stanowiska odnośnie zasadności decyzji, o której mowa w pkt. 1.

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie sporządzania wykazu opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych – zgodnie z § 12 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 204, poz. 1200) oraz oświadczeń współautorów – zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia, stanowiących załączniki do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.

 

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

dotyczący toku postępowania habilitacyjnego

I.

Niniejszy komunikat został przygotowany – jako zbiór zaleceń - w związku z pytaniami, w szczególności komisji habilitacyjnych, wynikającymi ze stosowania przepisów dotyczących postępowania habilitacyjnego, tj. w szczególności art. 16, art.18a i art. 21 ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

 

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie zakresów nowowydzielonych dyscyplin w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

w sprawie formy dokumentowania wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że ww. wniosek powinien być sporządzony, wraz z załącznikami, zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

(Dz. U. Nr 204 poz. 1200)

Do rad jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni.

W związku z art. 32 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84, poz. 455), który stanowi, iż jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni na podstawie dotychczasowych przepisów dostosują warunki do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, określone w art. 6 ust. 1 - 4 znowelizowanej ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie nowelizacji ww. ustawy, Centralna Komisja stoi na stanowisku, że jednostki w ww. okresie zachowują posiadane uprawnienia w dziedzinach i dyscyplinach określonych w dotychczasowych przepisach prawa.

Do rad jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie „kształtowanie środowiska"

Dot.: zmiany z dniem 1 października 2011 r. nazwy dyscypliny „kształtowanie środowiska" na „ochrona i kształtowanie środowiska"

Do rad jednostek organizacyjnych ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do nadawania stopni.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2011 r. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. nr 179, poz. 1066), wnioskowi kierowanemu do Komisji powinny towarzyszyć załączniki skompletowane wg kolejności przewidzianej w ww. Rozporządzeniu, w formie zapewniającej integralność kompletu wszystkich dokumentów.

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie sporządzania wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz autoreferatu.

W sprawie zmiany składu osobowego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

W związku z wygaśnięciem mandatów Centralnej Komisji w obecnej kadencji następujących jej członków:

1. prof. Krzysztofa Jaworowskiego;
2. prof. Janiny Jóźwiak;
3. prof. Jana Lubińskiego
4. prof. Ryszarda Nycza (rezygnacja z dniem 1 października 2011 r.);
5. prof. Zygmunta Pejsaka;
6. prof. Macieja Zabla,

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Do rad jednostek ubiegających się lub posiadających uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych

 

 

W związku z wydzieleniem w dziedzinie nauk ekonomicznych nowej dyscypliny „finanse” Centralna Komisja przedstawia poniżej wszystkim zainteresowanym jednostkom organizacyjnym zakresy dyscyplin w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Centralna Komisja, uwzględniając głosy środowisk naukowych, dotyczące przeprowadzania przewodów z zakresu filmoznawstwa i teatrologii, dokonała zmian w. Komunikacie z dnia 25 maja 2009 r. - poniżej publikujemy tekst jednolity Komunikatu.

Do rad jednostek uprawnionych do nadawania stopni doktora
i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych

Od kilku lat w wykazie dziedzin naukowych i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, w których nadawane są stopnie doktora i doktora habilitowanego, znajdują się dyscypliny: nauki o sztuce i kulturoznawstwo. Kolejne rady wydziałów uzyskują uprawnienia w tych dyscyplinach.

Do rad jednostek uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuk projektowych (dawniej - sztuk użytkowych).

w sprawie analizy bibliometrycznej

kandydatów do habilitacji i tytułu profesora.

Prezydium Centralnej Komisji, na wniosek Sekcji Nauk Medycznych, postanowiło zwrócić się do jednostek naukowych działających w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych oraz nauk o kulturze fizycznej, przeprowadzających postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego albo tytułu profesora, o dołączanie do dokumentacji każdego postępowania szczegółowej analizy bibliometrycznej publikacji kandydata do habilitacji lub tytułu profesora (wg załączonego wzoru).

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Do rad jednostek uprawnionych

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki

Prezydium Centralnej Komisji przypomina o obowiązku niezwłocznego powiadamiania Centralnej Komisji o zmianach nazw jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Do rad jednostek uprawnionych

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki


W związku z sygnałami o nieterminowym przygotowaniu recenzji w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Prezydium Centralnej Komisji przypomina, że zgodnie z § 5 ust. 3, § 14 ust. 3 i § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r.
w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim
i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 15, poz. 128 ze zm. w Dz. U. z 2005 r. nr 252, poz. 2125 i w Dz. U. z 2006 r. nr 153, poz. 1094), recenzje należy przygotować i przedstawić radzie jednostki prowadzącej dany przewód czy postępowanie w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Do rad jednostek uprawnionych

do nadawania stopnia doktora habilitowanego

Prezydium Centralnej Komisji stwierdziło, że część jednostek uprawnionych do habilitowania nie wywiązuje się należycie z obowiązku przekazywania do Centralnej Komisji protokołów z kolokwium habilitacyjnego i wykładu habilitacyjnego oraz uchwał
o przyjęciu kolokwium i nadaniu stopnia doktora habilitowanego.